Privacybeleid

 1. Wie zijn wij:

agroBRIDGES is een project dat wordt gefinancierd door het kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020. Het project heeft tot doel bruggen te slaan tussen producenten en consumenten en om boeren praktische kennis en ondersteuning te bieden ter verbetering van hun marktpositie door middel van nieuwe bedrijfs- en marketingmodellen op basis van Korte VoedselKetens (KVK).

In het bijzonder heeft het agroBRIDGES-project een innovatief agro-food multi-actor kader ontwikkeld, dat een breed scala aan belanghebbenden samenbrengt om producenten en consumenten beter met elkaar in contact te brengen. Het project zal trachten de oprichting van duurzame bedrijfs- en marketingmodellen op basis van KVK, met minder tussenpersonen en een verbeterde marktpositie voor lokale producenten, te bevorderen. Als een stap voorwaarts ten opzichte van traditionele ondersteuningstools die voornamelijk gebaseerd zijn op het faciliteren van communicatie en evenementen, is de nieuwigheid van agroBRIDGES gebaseerd op de implementatie van zinvolle ICT-gebaseerde tools en middelen voor producenten die gemakkelijk in de praktijk kunnen worden gebruikt om KVK op te zetten en uit te voeren.

De tools die door het project worden geleverd, zullen grondig worden getest en gevalideerd via het multi-actor kader, waaronder 12 Multi-Actor Platforms verspreid over 12 geografische regio’s in Europa. Op deze manier zullen meer dan 400 mensen uit de agrovoedingssector worden betrokken, om samen met projectpartners direct deel te nemen aan kennisuitwisseling, co-creatie en co-ontwikkeling van projectoutputs.

De projectpartners van het agroBRIDGES-consortium, hieronder vermeld, verwerken bepaalde soorten persoonsgegevens voor de doeleinden van het project. Elke partner is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die hij/zij verzamelt en verwerkt tijdens de activiteiten in het kader van het project:

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: < algemene contact e-mail van het project invoegen >

 

 1. Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Wij verkrijgen persoonsgegevens rechtstreeks van personen op verschillende manieren waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende gevallen:

 • een individu abonneert zich op onze nieuwsbrief;
 • een individu registreert zich om deel te nemen aan vergaderingen en evenementen die we organiseren en tijdens het bijwonen van dergelijke evenementen;
 • we gaan samenwerkingsrelaties aan met een individu;
 • wij verlenen professionele diensten op grond van ons contract met de Europese Commissie;
 • een individu neemt deel aan een door ons georganiseerd interview of enquête.

Onrechtstreeks verkrijgen wij persoonsgegevens over personen uit verschillende bronnen, waaronder:

 • onze onderzoekspartners;
 • onze netwerken en contacten;
 • openbare en open gegevensbronnen zoals openbare registers, nieuwsartikelen en zoekopdrachten op internet;
 • sociale en professionele netwerksites (bijv. LinkedIn).

 

 1. Welke soorten gegevens wij verzamelen

We verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn voor een vlotte uitvoering van ons project. Deze gegevens vallen in de volgende categorieën:

 • contactgegevens (voor-/achternaam, e-mailadres, adres, mobiel telefoonnummer, vast telefoonnummer);
 • professionele informatie (functietitel, organisatie, vakgebied);
 • demografie (bijv. leeftijd, geslacht, nationaliteit);
 • informatie over wat een persoon weet of gelooft.
 • video’s en foto’s (van mensen die onze evenementen bijwonen).

 

 1. Grondslagen van rechtmatige verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

Wettelijke verplichtingen – voor verwerkingsactiviteiten die nodig zijn om te voldoen aan zowel de relevante, nationale en Europese wetgeving als aan het specifieke wet- en regelgevingskader van het Horizon 2020-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie.

Toestemming – voor verwerkingsactiviteiten zoals het organiseren van enquêtes en interviews, het invullen van vragenlijsten en het verspreiden van projectresultaten.

Contractuele verplichtingen – voor verwerkingsactiviteiten zoals rapportage aan de Europese Commissie en het voldoen aan de publiciteitsverplichtingen van het project.

 

 1. Wat wij met uw persoonsgegevens doen

Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel:

 • Het uitvoeren van onderzoek (bijv. Interviews, enquêtes);
 • Het verspreiden van de resultaten van ons project naar verschillende soorten belanghebbenden;
 • Het versturen van uitnodigingen en het verlenen van toegang aan gasten die onze evenementen en webinars bijwonen;
 • Het beheren, onderhouden en waarborgen van de beveiliging van onze informatiesystemen, applicaties en websites;
 • Het verwerken van online verzoeken of vragen, inclusief het reageren op communicatie van individuen;
 • Voldoen aan contractuele, wettelijke en reglementaire verplichtingen.

 

 1. Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen wanneer we deze verwerken

We passen voortdurend een risicobeoordelingsproces voor persoonsgegevens toe om de beveiligingsrisico’s die uw persoonsgegevens kunnen bedreigen, te identificeren, te analyseren en te evalueren. Op basis van de resultaten van deze risicobeoordeling passen we zowel technische als organisatorische maatregelen toe om de bovenstaande beveiligingsrisico’s te beperken, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Gegevensbeschermingsbeleid om ons personeel te begeleiden bij het verwerken van uw gegevens;
 • Schriftelijke contracten met organisaties die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • Geheimhoudingsovereenkomsten met ons personeel;
 • Back-up processen, antimalware bescherming, toegangscontrole mechanismen, enz.
 • Sommige van onze partners hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

 

 1. Delen wij persoonsgegevens met derden?

We kunnen af en toe persoonlijke gegevens delen met derden om ons te helpen efficiënte en hoogwaardige diensten te leveren. Wanneer we dit doen, zorgen we ervoor dat ontvangers van de persoonlijke gegevens contractueel gebonden zijn om de gegevens die we aan hen toevertrouwen te beschermen voordat we de gegevens delen. We kunnen contact opnemen met meerdere of alle van volgende categorieën derden:

 • Partijen die ons ondersteunen bij het leveren van onze diensten (bijv. cloudgebaseerde softwareservices zoals Dropbox, Microsoft Sharepoint, Google);
 • Onze professionele adviseurs, waaronder advocaten, auditors en verzekeraars;
 • Aanbieders van verspreidingsdiensten (bijv. MailChimp);
 • Wetshandhavingsinstanties of andere overheids- en regelgevende instanties of andere derden zoals vereist door en in overeenstemming met toepasselijke wet- of regelgeving;
 • De Europese Commissie volgens onze relevante contractuele verplichtingen.

 

 1. Dragen wij uw persoonsgegevens over buiten de Europese Economische Ruimte?

Wij zijn geen eigenaar van bestandsservers die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Sommige partners kunnen echter cloud- en / of marketingdiensten gebruiken van gerenommeerde providers zoals SharePoint, DropBox, MailChimp, Google, enz., zowel binnen als buiten de EER. We controleren altijd of dergelijke providers voldoen aan de relevante GDPR-vereisten voordat we hun services gaan gebruiken.

 

 1. Gebruiken we cookies?

Onze websites maken gebruik van cookies. Wanneer cookies worden gebruikt, wordt een verklaring naar uw browser gestuurd waarin het gebruik van cookies wordt uitgelegd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, mobiele telefoon of tablet worden opgeslagen. Hiermee kan de website uw acties en voorkeuren onthouden (zoals aanmelding, taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren), zodat u ze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert naar de site. U kunt cookies naar wens beheren en/of verwijderen. Als u dit doet, moet u mogelijk uw voorkeuren handmatig aanpassen telkens wanneer u de site bezoekt. Ga voor meer informatie over het beheren van cookies naar: http://www.aboutcookies.org/

 

We gebruiken tools zoals Google Analytics om beter te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website. Dit levert ons belangrijke informatie op om de site beter te laten werken. De verzamelde informatie is niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens. Ga voor meer informatie over de cookies die door Google Analytics worden ingesteld naar:

http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html

 

De volgende cookies worden gebruikt door Google Analytics:

Name Typical content Cookie expires after
_ga Used to distinguish users 2 years
_gat Used to throttle request rate 1 minute
_gid Used to distinguish users 24 hours

 

 1. Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht om toestemming in te trekken – U kunt de toestemming intrekken die u eerder hebt gegeven voor een of meer gespecificeerde doeleinden om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt.
 • Recht op toegang – U kunt ons vragen om te verifiëren of wij persoonsgegevens over u verwerken en, zo ja, om toegang te hebben tot een kopie van dergelijke gegevens.
 • Recht op rectificatie en verwijdering – U kunt ons vragen om onze gegevens te corrigeren als u denkt dat ze onjuiste of onvolledige informatie over u bevatten of ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen nadat u uw toestemming voor verwerking hebt ingetrokken of wanneer we deze niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.
 • Recht op beperking van de verwerking – U kunt ons vragen om onze verwerking van uw persoonlijke gegevens tijdelijk te beperken als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist, er de voorkeur aan geeft het gebruik ervan te beperken in plaats van dat wij deze wissen, of als u wil dat wij deze bewaren zodat u een rechtsvordering kunt instellen, uitoefenen of verdedigen. Er kan een tijdelijke beperking van toepassing zijn om na te gaan of we dwingende legitieme redenen hebben om deze te verwerken. U kunt ons vragen om u te informeren voordat wij die tijdelijke verwerkingsbeperking opheffen.
 • Recht op gegevensportabiliteit – In sommige omstandigheden, wanneer u ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kunt u ons vragen om die persoonsgegevens (in een gestructureerd, algemeen en machineleesbaar formaat) rechtstreeks naar een andere entiteit te verzenden.
 • Recht op bezwaar – U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden, waaronder profilering of wanneer de verwerking de vorm heeft aangenomen van geautomatiseerde besluitvorming. Het is echter mogelijk dat we bepaalde minimale informatie (bijv. e-mailadres) moeten bewaren om te voldoen aan uw verzoek om te stoppen met directe marketing.
 • Recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) (zie https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm) met betrekking tot eventuele zorgen die u heeft over onze gegevensverwerkingspraktijken.

Om ons te vragen iets van het bovenstaande te doen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen: < algemene contact-e-mail van het project invoegen >. We zullen uw verzoek onmiddellijk onderzoeken aan de hand van de relevante vereisten van de wet- en regelgeving met betrekking tot privacy en bescherming van persoonsgegevens en we zullen uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek antwoorden. We zullen u om identificatie vragen (bijv. fotokopie van uw identiteitskaart of paspoort) om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden onthuld. Als we om redenen van complexiteit van het verzoek of een groot aantal verzoeken niet in staat zijn om snel te reageren, zullen we u binnen 30 dagen op de hoogte stellen van de vertraging, die in geen geval langer mag zijn dan twee maanden na het verstrijken van de deadline van 30 dagen.

 

 1. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens om onze diensten te verlenen, contact met u te houden en om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en contractuele verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn. Houd er rekening mee dat we verplicht zijn om gegevens uit projecten die worden gefinancierd door het Horizon 2020-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie tot vijf jaar na het einde van het project te bewaren (tenzij verdere bewaring wordt aangevraagd door auditors). Na het verstrijken van de bewaartermijn, en tenzij er verdere legitieme redenen voor bewaring ontstaan, zullen wij persoonsgegevens op een veilige manier verwijderen.

 

 1. Afwijzing van aansprakelijkheid voor websites van derden

Hoewel onze site links naar sites van derden kan bevatten, inclusief de sites van de consortiumpartners, zijn wij niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of inhoud van deze sites en wijzen wij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor enig verlies of schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van deze links. We houden geen toezicht op de privacypraktijken of de inhoud van deze sites. Als u vragen hebt over de privacypraktijken van een andere site, dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke van de betreffende site. We raden u aan het privacybeleid van elke website waarmee u communiceert te lezen voordat u het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens toestaat.

 

We kunnen ook functionaliteiten voor sociale media bieden waarmee u informatie op uw sociale netwerken kunt delen en met ons project op verschillende sociale mediasites kunt communiceren. Het gebruik van deze functionaliteiten op sociale media kan resulteren in het verzamelen of delen van informatie over uzelf. We raden u aan het privacybeleid en de voorschriften van de sociale netwerksites waarmee u communiceert te controleren, zodat u er zeker van bent dat u begrijpt welke informatie door deze sites kan worden verzameld, gebruikt en bekendgemaakt.

 

 1. Kinderen

We verzamelen, gebruiken of onthullen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we erachter komen dat we de persoonlijke informatie van een kind jonger dan 16 jaar hebben verzameld, zullen we stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Neem onmiddellijk contact met ons op als u zich ervan bewust wordt dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt.

 

 1. Herzieningen van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is geldig vanaf 28/02/2021 en vervangt alle andere eerdere kennisgevingen die we in het verleden hebben uitgegeven met betrekking tot onze praktijken voor het beheer van persoonsgegevens. We behouden ons het recht voor om dit beleid op elk gewenst moment te herzien. De huidige versie wordt altijd geüpload naar onze website met vermelding van de datum van inwerkingtreding, zodat u weet wanneer de meest recente herziening heeft plaatsgevonden. Als er kritieke wijzigingen in dit beleid zijn of als onze praktijken op het gebied van persoonlijke gegevens in de toekomst aanzienlijk veranderen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door de wijzigingen op onze website te plaatsen.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account